اطلاعات تولد کره

1 انتخاب نژاد
2 اطلاعات پایه
3 اطلاعات والدین
4 اطلاعات تولیدکننده
5 اطلاعات مالک
6 بارگزاری تصاویر
7 تائیدیه
  • انتخاب نژاد

  • جهت ثبت کره تازه متولد شده خود در این قسمت نژاد را با دقت انتخاب نمائید.