به اطلاع متقاضیان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری در استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری میرساند با توجه به زمان بندی و هماهنگی های انجام شده کارشناسان این واحد از تاریخ 28 تیرماه در استان اصفهان حضور خواهند یافت و بلافاصله پس از پایان عملیات به استان چهارمحال بختیاری عزیمت خواهند نمود.
لذا مقتضی است متقاضیان محترم استان اصفهان با آقای مجتبی معتمدی نماینده محترم تبارنامه (09139107701) هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
-لازم به توضیح است در خصوص استان چهارمحال بختیاری طریقه هماهنگی متعاقبا اعلام خواهد شد.

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری معاونت فني فدراسيون سواركاري در روز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه جاری در استان قم ، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با جناب آقاي حسینی 09106407704 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

معاونت فنی فدارسیون سوارکاری ج.ا.ا

«اطلاعیه »

پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص روشهای پرداخت هزینه های میکروچیپ گذاری و نمونه گیری فدراسیون سوارکاری (استفاده از دستگاه کارتخوان همراه کارشناسان میکروچیپ گذاری- ارائه فیش واریزی به کارت یا حساب معاونت فنی ) و به منظور مديريت بهتر اين امر مقتضی است متقاضیان محترم طبق روشهای اعلام شده نسبت به پرداخت هزینه مربوطه اقدام نمایند و هيات های محترم استانی ازدریافت هرگونه وجهی به حساب هیئت ها خودداری نمایند.

 

معاونت فنی فدارسیون سوارکاری ج.ا.ا

قابل توجه مالکین محترم  اسبهای دره شوری و کرد

کلیه کره های متولد شده سال 1390 به بعد، می بایست در زمان میکروچیپ گذاری پدر و مادر معرفی نمایند در غیر اینصورت اسب ها به عنوان فلات ایران ثبت خواهند شد.
همچنین نظر به بسته شدن جمعیت اسب کرد و دره شوری، تمامی مالکان تا پایان سال 2020 فرصت دارند اقدام به میکروچیپ گذاری نمایند و پس از آن هیچ اسبی بدون پدر و مادر میکروچیپ گذاری و ثبت نخواهد شد.

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری