با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری از تاریخ 4 تیر ماه جاری در استان اردبیل، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان محترم میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای بابک محمد حسینی به شماره تماس 09147550306هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت ارائه فرم کشش صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری و دارا بودن شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:

1️⃣ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
2️⃣مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود.
3️⃣ همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر ارائه برگه کشش در نژادهای کرد و دره شوری الزامی نمی باشد، میکروچیپ گذاری در این نژادها مشروط به اعلام پدر و مادر ثبت و تایید شده درمعاونت فنی در زمان میکروچیپ گذاری می باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

📣📣اطلاعیه 📣📣
با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 25 خرداد ماه جاری در استان لرستان، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای رسول بیرانوند نماینده تبارنامه استان به شماره تماس 09216904974 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

⛔بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت ارائه فرم کشش صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری و دارا بودن شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:

1️⃣ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
2️⃣مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود.
3️⃣ همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر ارائه برگه کشش در نژادهای کرد و دره شوری الزامی نمی باشد، میکروچیپ گذاری در این نژادها مشروط به اعلام پدر و مادر ثبت و تایید شده درمعاونت فنی در زمان میکروچیپ گذاری می باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

بدینوسیله کتابچه اطلاعات مربوط به تولیدات مادیان های نسخه ۱ و ۲ کتاب تبارنامه تروبرد در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ جهت اطلاع علاقمندان و بهره برداران منتشر میگردد.
گفتنی است که این کتابچه توسط کمیته بین المللی اسب تروبرد (ISBC) برای تمامی مسئولین تبارنامه اسب تروبرد کشورهای دیگر دنیا نیز ارسال گردیده است.

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا

 

🔴بدینوسیله لیست سیلمی های مجاز اسبهای نژاد فریزین در سال 2022 جهت اطلاع مالکین و تولید کنندگان محترم، منتشر می گردد.
🔸بدیهی است لیست منتشر شده موقت و تنها جهت کشش های سال 2022 اعتبار خواهد داشت.
🔹مالکین محترم در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، از قلم افتادن یا تلف شدن سیلمی میتوانند با ارائه اسناد و مدارک کافی مراتب را به معاونت فنی فدراسیون سوارکاری اعلام تا بررسی های لازم صورت پذیرد.
🔸 چنانچه مالکین محترم مادیانها با نریانهائی خارج از لیست اعلامی کشش نمایند هیچگونه مسئولیتی متوجه فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا نخواهد بود.
🔹مالکین و تولید کنندگان محترم نسبت به ارائه و دریافت فرم های کششی که تاریخ اعتبار آن با تاریخ کشش همخوانی دارند اقدام نمایند در غیر اینصورت فرم کشش فاقد اعتبار بوده و کره تولیدی میکروچیپ گذاری نخواهد شد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

🔴شرایط ثبت سیلمی و صدور مجوز کشش اسبهای نژاد فریزین درسال 2022 جهت اطلاع متقاضیان و علاقمندان محترم اعلام میگردد.
⭕️لازم به توضیح است ثبت سیلمی در نژاد فریزین از سال 2022 مطابق این آئین نامه اجرا خواهد شد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

🔴بدینوسیله فرم به روز رسانی شده «بررسی سلامت عمومی و شرایط فیزیکی اسب جهت ثبت بعنوان سیلمی» منتشر می گردد.
⭕️مقتضی است متقاضیان محترم جهت ثبت سیلمی پس از هماهنگی با معاونت فنی و اطلاع از امکان ثبت نریان بعنوان سیلمی نسبت به تکمیل این فرم توسط دامپزشکان معتمد فدراسیون سوارکاری و سایر مدارک لازم اقدام نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

⭕️قابل توجه تولید کنندگان و مالکین محترم ⭕️

🔹بمنظور اطلاع از لیست اسپرم های منجمد وارداتی که به طور قانونی وارد کشور شده اند به وب سایت معاونت فنی به آدرس زیر مراجعه نمایند:

🔹لازم به ذکر است همانطور که قبلاً نیز اطلاع رسانی گردیده مالکین محترم مادیانهای تولیدی می بایست قبل از تلقیح مصنوعی، اقدام به دریافت « مجوز تلقیح مصنوعی مادیان با اسپرم وارداتی» نمایند.
مجوز مربوطه پس از بررسی قانونی بودن واردات دز اسپرم مورد استفاده، توسط معاونت فنی صادر می شود و کره تولیدی با ارائه این مجوز و برگه کشش ثبت خواهد شد.

🔹همچنین در خصوص اسپرم های منجمد سیلمی هایی که در لیست مورد اشاره نیامده است، لازم است شرکت وارد کننده مدارک مربوطه از قبیل مجوز دامپزشکی، جهاد و فدراسیون و همچنین اظهار نامه گمرکی و سایر مدارک لازم را به معاونت فنی ارائه نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

📣📣اطلاعیه 📣📣
با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 18 اردیبهشت ماه جاری در استان کرمانشاه، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای بابایی به شماره تماس 09394152512 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت ارائه فرم کشش صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری و دارا بودن شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:
1️⃣ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
2️⃣مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود.
3️⃣ همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر ارائه برگه کشش در نژادهای کرد و دره شوری الزامی نمی باشد، میکروچیپ گذاری در این نژادها مشروط به اعلام پدر و مادر ثبت و تایید شده درمعاونت فنی در زمان میکروچیپ گذاری می باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

🔴لیست سلیمی ها و مادیانهای نژاد دوخون و تروبرد که به دلیل آراء صادره از سوی کمیته انضباطی به دلیل تخلف صورت گرفته مجاز نبوده و تولیدات آنها بمدت یکسال از تاریخ صدور این اطلاعیه (1401/02/11) ثبت نخواهند شد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 10 اردیبهشت ماه جاری در استان کرمان، جهت بررسی اسبهای شرکت کننده در مسابقه زیبایی شهرستان سیرجان به اطلاع میرساند پس از پایان مسابقه نسبت به میکروچیپ گذاری اسبهای ورزشی استان مطابق لیست اعلام شده از سوی هیئت سوارکاری استان کرمان اقدام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای مولایی (نماینده تبارنامه) به شماره تماس 09133992800 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت ارائه فرم کشش صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری و دارا بودن شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:
1️⃣ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
2️⃣مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود.
3️⃣ همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر ارائه برگه کشش در نژادهای کرد و دره شوری الزامی نمی باشد، میکروچیپ گذاری در این نژادها مشروط به اعلام پدر و مادر ثبت و تایید شده درمعاونت فنی در زمان میکروچیپ گذاری می باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»