🔴به اطلاع متقاضیان محترم می رساند ارائه اصل و کپی کارت ملی مالک اسب در زمان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری الزامی میباشد.
📍پیشاپیش از همکاری مالکین محترم در این زمینه سپاسگزاری میگردد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری از تاریخ 25 تیرماه سالجاری در استان آذربایجان شرقی، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان محترم میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای مهدی یوسف زاده نماینده محترم تبارنامه استان به شماره تماس 09144156509 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت ارائه فرم کشش صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری و دارا بودن شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:

1️⃣ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
2️⃣مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود.
3️⃣ همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر ارائه برگه کشش در نژادهای کرد و دره شوری الزامی نمی باشد، میکروچیپ گذاری در این نژادها مشروط به اعلام پدر و مادر ثبت و تایید شده درمعاونت فنی در زمان میکروچیپ گذاری می باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری از تاریخ 21تیر ماه جاری در استان خراسان شمالی، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان محترم میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای امید صلاحی نماینده محترم تبارنامه استان به شماره تماس 09153871037 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت ارائه فرم کشش صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری و دارا بودن شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:

1️⃣ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
2️⃣مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود.
3️⃣ همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر ارائه برگه کشش در نژادهای کرد و دره شوری الزامی نمی باشد، میکروچیپ گذاری در این نژادها مشروط به اعلام پدر و مادر ثبت و تایید شده درمعاونت فنی در زمان میکروچیپ گذاری می باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

🔴ضمن انتشار مجدد «فرم بررسی سلامت عمومی و شرایط فیزیکی اسب جهت ثبت بعنوان سیلمی» تاکید میگردد تمامی صفحات فرم مربوطه می بایست ممهور به مهر دامپزشک بازدید کننده باشد در غیر اینصورت فرم مربوطه جهت تکمیل به متقاضی عودت داده خواهد شد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

به اطلاع متقاضیان و شرکت های واردات اسب می رساند به منظور پاسخگویی هر چه سریعتر به درخواست های پرونده های واردات در خصوص ارزشیابی ورزشی این پرونده ها جلسات مربوطه ( ارزشیابی ورزشی پرونده های واردات) ماهیانه یک مرتبه و در پایان هر ماه برگزار می شود که مقتضی است موارد ذیل رعایت گردد:
🔺تمامی درخواست ها تا تاریخ 25 هرماه به کمیته مربوطه ارسال گردد.
🔺پرونده ها مطابق با آئین نامه های اطلاع رسانی شده درخصوص واردات اسپرم واسب، تکمیل و ارائه گردد و در صورتیکه پرونده ها به طور ناقص وارد جلسه شوند بررسی مجدد موکول به جلسه¬ی بعدی خواهد بود.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری از تاریخ 4 تیر ماه جاری در استان اردبیل، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان محترم میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای بابک محمد حسینی به شماره تماس 09147550306هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت ارائه فرم کشش صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری و دارا بودن شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:

1️⃣ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
2️⃣مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود.
3️⃣ همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر ارائه برگه کشش در نژادهای کرد و دره شوری الزامی نمی باشد، میکروچیپ گذاری در این نژادها مشروط به اعلام پدر و مادر ثبت و تایید شده درمعاونت فنی در زمان میکروچیپ گذاری می باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

📣📣اطلاعیه 📣📣
با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 25 خرداد ماه جاری در استان لرستان، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای رسول بیرانوند نماینده تبارنامه استان به شماره تماس 09216904974 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

⛔بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت ارائه فرم کشش صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری و دارا بودن شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:

1️⃣ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
2️⃣مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود.
3️⃣ همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر ارائه برگه کشش در نژادهای کرد و دره شوری الزامی نمی باشد، میکروچیپ گذاری در این نژادها مشروط به اعلام پدر و مادر ثبت و تایید شده درمعاونت فنی در زمان میکروچیپ گذاری می باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

بدینوسیله کتابچه اطلاعات مربوط به تولیدات مادیان های نسخه ۱ و ۲ کتاب تبارنامه تروبرد در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ جهت اطلاع علاقمندان و بهره برداران منتشر میگردد.
گفتنی است که این کتابچه توسط کمیته بین المللی اسب تروبرد (ISBC) برای تمامی مسئولین تبارنامه اسب تروبرد کشورهای دیگر دنیا نیز ارسال گردیده است.

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا

 

🔴بدینوسیله لیست سیلمی های مجاز اسبهای نژاد فریزین در سال 2022 جهت اطلاع مالکین و تولید کنندگان محترم، منتشر می گردد.
🔸بدیهی است لیست منتشر شده موقت و تنها جهت کشش های سال 2022 اعتبار خواهد داشت.
🔹مالکین محترم در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، از قلم افتادن یا تلف شدن سیلمی میتوانند با ارائه اسناد و مدارک کافی مراتب را به معاونت فنی فدراسیون سوارکاری اعلام تا بررسی های لازم صورت پذیرد.
🔸 چنانچه مالکین محترم مادیانها با نریانهائی خارج از لیست اعلامی کشش نمایند هیچگونه مسئولیتی متوجه فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا نخواهد بود.
🔹مالکین و تولید کنندگان محترم نسبت به ارائه و دریافت فرم های کششی که تاریخ اعتبار آن با تاریخ کشش همخوانی دارند اقدام نمایند در غیر اینصورت فرم کشش فاقد اعتبار بوده و کره تولیدی میکروچیپ گذاری نخواهد شد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

🔴شرایط ثبت سیلمی و صدور مجوز کشش اسبهای نژاد فریزین درسال 2022 جهت اطلاع متقاضیان و علاقمندان محترم اعلام میگردد.
⭕️لازم به توضیح است ثبت سیلمی در نژاد فریزین از سال 2022 مطابق این آئین نامه اجرا خواهد شد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»