به منظور حفظ حقوق سیلمی داران محترم و جلوگیری از خرید و فروش برگه های کشش به اطلاع میرساند:

🔹از سال 1401 تمامی اسبهای تولید داخل می بایست از پدر معرفی شده در تست DNA تائید باشند در غیر اینصورت تا زمان معرفي پدر صحيح و ارائه برگه كشش مربوط به آن سيلمي، اجازه شرکت در مسابقات را نخواهند داشت.
لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به پیگیری وضعیت تائیدیه کره از طرف پدر اقدام گردد.
🔸در صورت اثبات هرگونه خرید و فروش فرم های کشش از سوی مالکین سیلمی ها، از صدور برگه کشش برای آن سیلمی و همچنین شرکت تمامی اسبهای تحت مالکیت ایشان در مسابقات خودداری خواهد شد.
«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

بدینوسیله لیست سیلمی های مجاز اسبهای پرشی درسال 2022 جهت اطلاع مالکین و تولید کنندگان محترم، منتشر می گردد.
🔸بدیهی است لیست منتشر شده موقت و تنها جهت کشش های سال 2022 اعتبار خواهد داشت.
🔹مالکین محترم در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، از قلم افتادن یا تلف شدن سیلمی میتوانند با ارائه اسناد و مدارک کافی مراتب را به معاونت فنی فدراسیون سوارکاری اعلام تا بررسی های لازم صورت پذیرد.
🔸 چنانچه مالکین محترم با نریانهائی خارج از لیست اعلامی کشش نمایند هیچگونه مسئولیتی متوجه فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا نخواهد بود.
🔹مالکین و تولید کنندگان محترم نسبت به ارائه و دریافت فرم های کششی که تاریخ اعتبار آن با تاریخ کشش همخوانی دارند اقدام نمایند در غیر اینصورت فرم کشش فاقد اعتباربوده و کره تولیدی میکروچیپ گذاری نخواهد شد.

🔴پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری معاونت فني فدراسیون سوارکاری در استان خراسان رضوی از روز پنج شنبه ۳۰ دی ماه،ضمن عرض پوزش به اطلاع میرساند زمان حضور کارشناسان این واحد به تاریخ دیگری موکول گردید.
✅بدیهی است تاریخ بعدی با هماهنگی هیئت استان تعیین و اطلاع رسانی های لازم انجام خواهد پذیرفت.

«معاونت فنی فدارسیون سوارکاری ج.ا.ا»

با توجه گزارشات واصله در خصوص جابجایی میکروچیپ اسب ترکمن به نام: سرکش شیروان- پدر: یادگار یل قوش- مادر:سحر برات- متولد:1398- رنگ:کهر به اسبی دوخون و شرکت خلاف مقررات در کورس اسبهای ترکمن و محرز شدن تخلفات صورت پذیرفته، بدینوسیله ضمن اعلام تخلف صورت پذیرفته به اطلاع میرساند که اسب مذکور امکان شرکت در هیچ یک از مسابقات را نخواهد داشت، همچنین اسب و تولیدات آن از تبارنامه خارج خواهند شد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.»

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 30 دی ماه جاری در استان خراسان رضوی به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای سیامک دهقان به شماره تماس 09151002024 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت:
-ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
-مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 29 دی ماه جاری در استان مازندران به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای زمانی به شماره تماس 09111580026 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت:
-ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
-مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

بدینوسیله لیست سیلمی های مجاز نژاد ترکمن درسال 2022 جهت اطلاع مالکین و تولید کنندگان محترم اسبهای این نژاد، منتشر می گردد.
🔸بدیهی است لیست منتشر شده موقت و تنها جهت کشش های سال 2022 اعتبار خواهد داشت.
🔹مالکین محترم در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، از قلم افتادن یا تلف شدن سیلمی میتوانند با ارائه اسناد و مدارک کافی مراتب را به معاونت فنی فدراسیون سوارکاری اعلام تا بررسی های لازم صورت پذیرد.
🔸چنانچه مالکین محترم با نریانهائی خارج از لیست اعلامی کشش نمایند هیچگونه مسئولیتی متوجه فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا نخواهد بود.
🔹مالکین و تولید کنندگان محترم نسبت به ارائه و دریافت فرم های کششی که تاریخ اعتبار آن با تاریخ کشش همخوانی دارند اقدام نمایند در غیر اینصورت فرم کشش فاقد اعتباربوده و کره تولیدی میکروچیپ گذاری نخواهد شد.
«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

📣📣اطلاعیه 📣📣

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 19 دی ماه جاری در استان قزوین  به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای ایمان خسروی زاده به شماره تماس09903239539 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری  تنها در صورت:

-ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.

-مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود

 

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

📣📣اطلاعیه 📣📣
با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 14 دی ماه جاری در استان مرکزی، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای رضا عزیزی به شماره تماس09184323381هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت:
-ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
-مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

📣📣اطلاعیه 📣📣
با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 13 دی ماه جاری در استان زنجان به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای حسین بازرگانی به شماره تماس09121416080هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت:
-ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
-مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»