با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 29 دی ماه جاری در استان مازندران به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای زمانی به شماره تماس 09111580026 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت:
-ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
-مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

بدینوسیله لیست سیلمی های مجاز نژاد ترکمن درسال 2022 جهت اطلاع مالکین و تولید کنندگان محترم اسبهای این نژاد، منتشر می گردد.
🔸بدیهی است لیست منتشر شده موقت و تنها جهت کشش های سال 2022 اعتبار خواهد داشت.
🔹مالکین محترم در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، از قلم افتادن یا تلف شدن سیلمی میتوانند با ارائه اسناد و مدارک کافی مراتب را به معاونت فنی فدراسیون سوارکاری اعلام تا بررسی های لازم صورت پذیرد.
🔸چنانچه مالکین محترم با نریانهائی خارج از لیست اعلامی کشش نمایند هیچگونه مسئولیتی متوجه فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا نخواهد بود.
🔹مالکین و تولید کنندگان محترم نسبت به ارائه و دریافت فرم های کششی که تاریخ اعتبار آن با تاریخ کشش همخوانی دارند اقدام نمایند در غیر اینصورت فرم کشش فاقد اعتباربوده و کره تولیدی میکروچیپ گذاری نخواهد شد.
«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

📣📣اطلاعیه 📣📣

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 19 دی ماه جاری در استان قزوین  به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای ایمان خسروی زاده به شماره تماس09903239539 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری  تنها در صورت:

-ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.

-مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود

 

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

📣📣اطلاعیه 📣📣
با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 14 دی ماه جاری در استان مرکزی، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای رضا عزیزی به شماره تماس09184323381هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت:
-ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
-مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

📣📣اطلاعیه 📣📣
با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 13 دی ماه جاری در استان زنجان به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای حسین بازرگانی به شماره تماس09121416080هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت:
-ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
-مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

📣📣اطلاعیه 📣📣
با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 12 دی ماه جاری در استان قم، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای حسینی به شماره تماس 09106407704 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت:
-ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
-مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 25 آبان ماه جاری در استان خوزستان، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا نماینده تبارنامه آقای علیرضا لفیطه پور به شماره تماس09168854785 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
🔺بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت:
1️⃣ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
2️⃣ مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

به اطلاع می رساند معاونت فنی فدراسیون سوارکاری بمنظور تکمیل نیروی میکروچیپ گذاری ونمونه گیری( آقا)، اقدام به بکارگیری از واجدین شرایط می نماید.
🔹لذا متقضی است متقاضیان محترم نسبت به تکمیل فرم پیوست و همچنین ارسال رزومه تحصيلي و سوابق كاري تا 20 آبان ماه جاری به دفتر معاونت فنی اقدام نمایند.
شماره تلگرام: 09902947861
شماره فاکس : 02166270072-02166270076 داخلی 6
آدرس ایمیل: Int.affairs-studbook@feiri.ir

🔸از متقاضيان واجد شرايط دعوت به مصاحبه مي شود.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

با توجه به اطلاعیه های فراوان قبلی واهمیت موضوع فرم های کشش، مقتضی است مالکین محترم سیلمی ها و همچنین مالکین محترم مادیان های تولیدی در تکمیل یا تحویل فرم ها، نسبت به رعایت موارد ذیل دقت نظر کافی اعمال نمایند:
1️⃣فرمهای کششی که تاریخ اعتبار دارند، می بایست تنها جهت کشش های همان سال استفاده گردند.
2️⃣فرم های کششی که تاریخ اعتبار ندارد، نهایتا برای کشش های سال 2018 و ماقبل قابل قبول می باشند.
3️⃣از تحویل و دریافت فرم های کشش مخدوش و یا فرمهایی که اطلاعات درج شده در آن هم خوانی ندارد، جدداً خودداری گردد.
⛔️بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق، کلیه عواقب ناشی به عهده مالک سیلمی یا مادیان بوده و معاونت فنی از ثبت کره ها با برگه کشش مخدوش یا نادرست خودداری خواهد نمود.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»