✅از آنجا که در اسب های نژاد دوخون «آزمایشات تست والدین برای تایید هویت ورزشی اسبها و صدور شناسه ورزشی» الزامی می باشد، لذا می بایست:
الف- در خصوص نریان های وارداتی گواهی صادرات (Export certificate) آنها به معاونت فنی واصل شود.
ب- جهت مادیانهای تولیدی نیز مالکین محترم نسبت به هویت سنجی ورزشی آنها اقدام نمایند.
✅ در صورتیکه هر یک از پدر و یا مادر اسب های این لیست قبلا DNA شده اند ولی در این لیست یکی از موارد (NOT TYPED و یا NOT LISTED) برای آنها گزارش شده، لازم است مالکین محترم شماره میکروچیپ مادر و یا پدر مربوطه را به منظور بررسی مجدد به معاونت فنی ارسال نمایند.
✅مالكين اسبهاي رديف ١ تا 45 مي توانند براي دريافت شناسنامه ورزشي اسبهاي خود به معاونت فني مراجعه نمايند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

✅مالکین اسبهای ردیف های 125 تا 134 که متعهد به ارائه برگه کشش تا تاریخ مقرر شده بودند، مجددا تاکید می شود که هر چه سریعتر برگه کشش را به منظور تکمیل مدارک ارائه دهند در غیر اینصورت از صدور مدارک هویتی و مجوز های کورس ممانعت بعمل خواهد آمد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

🔴لازم به توضیح است با توجه به اجباری بودن انجام تست والدین جهت صدور شناسه ورزشی برای تمامی کره های تولیدی، مقتضی است مالکین محترم سیلمی ها و مادیان های ثبت شده در معاونت فنی هر چه سریعتر نسبت به هماهنگی با کارشناسان معاونت فنی جهت اخذ نمونه مو اسبهای خود اقدام نمایند.
بدیهی است ارائه گواهی تولید مثل به سیلمی ها منوط به دارا بودن نمونه موی سیلمی و تست DNA آنها خواهد بود.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری »

✅مالکین اسبهای ردیف های 71 تا 80 که متعهد به ارائه برگه کشش تا تاریخ مقرر شده بودند، مجددا تاکید می شود که هر چه سریعتر برگه کشش را به منظور تکمیل مدارک ارائه دهند در غیر اینصورت از صدور مدارک هویتی و مجوز های کورس ممانعت بعمل خواهد آمد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

 

لازم به توضیح است مالکین اسبهای ردیف های 256 تا 288 که متعهد به ارائه برگه کشش تا تاریخ مقرر شده بودند، مجددا تاکید می شود که هر چه سریعتر برگه کشش را به منظور تکمیل مدارک ارائه دهند در غیر اینصورت از صدور مدارک هویتی و مجوز های کورس ممانعت بعمل خواهد آمد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

لازم به توضیح است مالکین اسبهای ردیف 83 الی 88 پدر یا مادر صحیح اعلام نمایند