لازم به توضیح است:
🔹از آنجائیکه در اسب های نژاد دوخون «آزمایشات تست والدین برای تایید هویت ورزشی اسبها و صدور شناسه ورزشی» الزامی می باشد، لذا در خصوص نریان های وارداتی می بایست گواهی صادرات(Export Certificate) آنها به معاونت فنی واصل شود.
🔸مالکین محترم نسبت به هویت سنجی ورزشی مادیانهای تولیدی خود نیز می بایست اقدام نمایند.
🔹در صورتیکه هر یک از پدر و یا مادر اسب های این لیست قبلا DNA شده اند ولی در این لیست یکی از موارد NOT TYPED و یا NOT LISTED برای آنها گزارش شده، لازم است مالکین شماره میکروچیپ مادر و یا پدر مربوطه را به منظور بررسی مجدد به معاونت فنی ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
🔸در صورتیکه اسبی از مادرو یا پدر رد شده است، مالک می بایست پدر و یا مادر صحیح را معرفی نماید و یا شماره میکروچیپ را جهت بررسی به معاونت فنی ارسال تا در صورت تشابه نام با اسب دیگر مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

لازم به توضیح است:
🔹مالكين محترم اسبهاي رديفهای 14تا 18مي توانند جهت دريافت شناسنامه ورزشي اسبهاي خود به معاونت فني مراجعه نمايند.
🔸همچنین مالک محترم اسب ردیف 21 نسبت به رفع نقص مدرک اسب مورد اشاره اقدام نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.»

 

لازم به توضیح است:
🔸مالكين محترم اسبهاي رديفهای ۸۸ تا ۱۵۶ مي توانند جهت دريافت شناسنامه ورزشي اسبهاي خود به معاونت فني مراجعه نمايند.
🔹مالکین محترم سیلمی ها و مادیان های ثبت شده در معاونت فنی هر چه سریعتر نسبت به هماهنگی با معاونت فنی جهت اخذ نمونه موی اسبهای خود اقدام نمایند. (در این خصوص مالکین محترم اسبهای وارداتی ردیفهای ۱ تا ۸۷ اقدام نموده اند و تولیدات این اسبها در صورت تایید از پدر و مادر مشکلی جهت دریافت اوراق هویتی نخواهند داشت).
🔹مالکین محترم اسب ردیف های ۱۹۹ تا ۲۱۳ هر چه سریعتر نسبت به معرفی پدر و یا مادر صحیح و ارائه برگه کشش موثق اقدام نمایند در غیر اینصورت از صدور هرگونه مجوز مسابقات ممانعت بعمل خواهد آمد.
همچنین مالکین محترم اسبهای ردیفهای ۲۱۴ تا ۲۲۲ نسبت به رفع نقص مدارک اسبهای خود اقدام نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.»

لازم به توضیح است:
🔸مالكين محترم اسبهاي رديفهای ۳۶ تا ۵۹ مي توانند جهت دريافت شناسنامه ورزشي اسبهاي خود به معاونت فني مراجعه نمايند.
🔹مالکین محترم سیلمی ها و مادیان های ثبت شده در معاونت فنی هر چه سریعتر نسبت به هماهنگی با معاونت فنی جهت اخذ نمونه موی اسبهای خود اقدام نمایند. (در این خصوص مالکین محترم اسبهای وارداتی ردیفهای ۱ تا ۳۵ اقدام نموده اند و تولیدات این اسبها در صورت تایید از پدر و مادر مشکلی جهت دریافت اوراق هویتی نخواهند داشت).
🔹مالکین محترم اسب ردیف های ۹۴ تا ۱۰۳ هر چه سریعتر نسبت به معرفی پدر و یا مادر صحیح و ارائه برگه کشش موثق اقدام نمایند در غیر اینصورت از صدور هرگونه مجوز مسابقات ممانعت بعمل خواهد آمد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.»

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای عرب

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

🔴جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای نژاد عرب

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

📍جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای نژاد عرب

 

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

📌جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای تروبرد

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

لازم به توضیح است:
🟠اسب هایی که از پدر و یا مادر معرفی شده توسط مالک رد شده اند لازم است پدر و یا مادر صحیح (همراه با شماره میکروچیپ) را مجددا به این واحد معرفی تا مورد بررسی قرار گیرند. در غیر اینصورت اسب هایی که از طرف پدر و یا مادر مردود شده باشند جزو اسب های فلات ایران (بومی) محسوب می شوند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.»

 

لازم به توضیح است:

🟠اسب هایی که از پدر و یا مادر معرفی شده توسط مالک رد شده اند لازم است پدر و یا مادر صحیح (همراه با شماره میکروچیپ) را مجددا به این واحد معرفی تا مورد بررسی قرار گیرند. در غیر اینصورت اسب هایی که از طرف پدر و یا مادر مردود شده باشند جزو اسب های فلات ایران (بومی) محسوب می شوند.

مالک محترم اسب ردیف 171 نسبت به رفع نواقص اسب خود اقدام نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.»