خانه

Slide background

پورتال جامع معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

ثبت تولد کره
Slide background

پورتال جامع معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

درخواست میکروچیپ گذاری ورزشی

اطلاعیه ها

پیرو اطلاعیه های متعدد قبلی مجدداً تاکید میگردد شرط اصلی صدور مجوز شرکت اسبها در مسابقات و جشنواره ها و همچنین ثبت در مراکز بین المللی، میکروچیپ گذاری و تائید هویت اسبها توسط فدراسیون سوارکاری میباشد . لذا از کلیه مالکین و متقاضیان درخواست میگردد تنها از طریق فدراسیون سوارکاری اقدام به میکروچیپ گذاری اسبهای […]

میکروچیپ گذاری متفرقه

نسخه های فرم کشش

ثبت اسبهای فریزین در معاونت فنی

نتایج دریافتی