لازم به توضیح است مالکین اسبهای ردیف های 219 تا 244 که متعهد به ارائه برگه کشش تا تاریخ مقرر شده بودند مجددا تاکید می شود که هر چه سریعتر برگه کشش را به منظور تکمیل مدارک ارائه دهند در غیر اینصورت از صدور مدارک هویتی و مجوز ورود به مسابقات و جشنواره ها ممانعت به عمل خواهد آمد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا.»

🔴لازم به توضیح است:
✅مالكين اسبهاي رديف 1 تا 8 مي توانند جهت دريافت شناسنامه ورزشي اسبهاي خود به معاونت فني مراجعه نمايند.
✅با توجه به اجباری بودن انجام تست والدین جهت صدور شناسه ورزشی برای تمامی کره های تولیدی، مقتضی است مالکین محترم سیلمی ها و مادیان های ثبت شده در معاونت فنی هر چه سریعتر نسبت به هماهنگی با معاونت فنی جهت اخذ نمونه موی اسبهای خود اقدام نمایند. (در این خصوص مالکین محترم سیلمی ها (STALLION) و یا مادیان های تولیدی (Broodmare) ردیف 104 تا 128، اقدام نموده اند و تولیدات این اسبها مشکلی جهت دریافت اوراق هویتی نخواهند داشت).
✅مالکین اسبهای ردیف های 129 تا 148 که متعهد به ارائه برگه کشش تا تاریخ مقرر شده بودند، مجددا تاکید می شود که هر چه سریعتر برگه کشش را به منظور تکمیل مدارک ارائه نمایند در غیر اینصورت از صدور هرگونه مدارک هویتی ممانعت بعمل خواهد آمد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

لازم به توضیح است
✅از آنجائیکه در اسب های نژاد دوخون «آزمایشات تست والدین برای تایید هویت ورزشی اسبها و صدور شناسه ورزشی» الزامی می باشد، لذا در خصوص نریان های وارداتی می بایست گواهی صادرات(Export Certificate ) آنها به معاونت فنی واصل شود.
✅مالکین محترم نسبت به هویت سنجی ورزشی مادیانهای تولیدی خود نیز می بایست اقدام نمایند.
✅در صورتیکه هر یک از پدر و یا مادر اسب های این لیست قبلا DNA شده اند ولی در این لیست یکی از موارد NOT TYPED و یا NOT LISTED برای آنها گزارش شده، لازم است مالکین شماره میکروچیپ مادر و یا پدر مربوطه را به منظور بررسی مجدد به معاونت فنی ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
✅در صورتیکه اسبی از مادرو یا پدر رد شده است، مالک می بایست پدر و یا مادر صحیح را معرفی نماید و یا شماره میکروچیپ را جهت بررسی به معاونت فنی ارسال تا در صورت تشابه نام با اسب دیگر مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
✅مالكين اسبهاي رديف ١ تا 10 مي توانند براي دريافت شناسنامه ورزشي اسبهاي خود به معاونت فني مراجعه نمايند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

 

 

✅مالکین اسبهای ردیف های 54 تا 57 که متعهد به ارائه برگه کشش تا تاریخ مقرر شده بودند، مجددا تاکید می شود که هر چه سریعتر برگه کشش را به منظور تکمیل مدارک ارائه نمایند در غیر اینصورت از صدور مدارک هویتی و مجوز های کورس ممانعت بعمل خواهد آمد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

 

 

قابل توجه مالكين محترم:
✅هويت سنجي ورزشي در اسب های نژاد دره شوري متولد سال ۱۳۹۰ به بعد منوط به داشتن پدر و مادر تاییدی فدراسیون سوارکاری می باشد و در غیر اینصورت اسب هایی که از طرف پدر و یا مادر مردود شده باشند جزو اسب های فلات ایران (بومی) محسوب می شوند.
✅ در خصوص ثبت اسب های پایه (بدون پدر و مادر) نیز برای اسب هایی با سن بیش از ۱۰ سال برای مدت محدودی (تا پایان سال 1399) میسر خواهد بود.
✅مالکین اسبهای ردیف 30 الی 54 می بایست پدر و یا مادر صحیح معرفی نمایند در غیر اینصورت این اسبها جزو اسب‌های فلات (بومی) تلقی می‌گردند.
✅در خصوص اسب های ردیف شماره 55 تا 57 نیز باید خاطر نشان کرد که با توجه به رد بودن پدر و یا مادر در تست پایه، جز اسب‌های فلات (بومی) محسوب می شوند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

 

 

قابل توجه مالکین محترم:
✅شرط انجام مراحل هویت گذاری برای اسب های نژاد کرد متولد سال ۱۳۹۰ به بعد منوط به داشتن پدر و مادر تاییدی فدراسیون سوارکاری می باشند و در غیر اینصورت اسب هایی که از طرف پدر و یا مادر مردود شده باشند جزو اسب های فلات ایران (بومی) محسوب می شوند.
✅در خصوص ثبت اسب های پایه (بدون پدر و مادر) نیز برای اسب هایی با سن بیش از ۱۰ سال برای مدت محدودی (تا پایان سال 1399) میسر خواهد بود.
⭕️مالکین اسبهای ردیف 57 الی 66 می بایست پدر و یا مادر صحیح معرفی نمایند در غیر اینصورت این اسبها جزو اسب‌های فلات (بومی) تلقی می‌گردند.
✅در خصوص اسب ردیف شماره 67 نیز باید خاطر نشان کرد که به علت تلفیق نژادی (تلاقی نژاد دره شوری و کرد) جزو اسب های فلات ایران تلقی می شود.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

 

 

✅«مالکین اسبهای ردیف های 114 تا 119 که متعهد به ارائه برگه کشش تا تاریخ مقرر شده بودند، مجددا تاکید می شود که هر چه سریعتر برگه کشش را به منظور تکمیل مدارک ارائه نمایند در غیر اینصورت از صدور مدارک هویتی و مجوز های کورس ممانعت بعمل خواهد آمد».

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری »

 

❌لازم به توضیح است مالکین ردیف های 74تا 87 که متعهد به ارائه برگه کشش تا تاریخ مقرر شده بودند، مجددا تاکید می شود که هر چه سریعتر برگه کشش را به منظور تکمیل مدارک ارائه نمایند در غیر اینصورت از صدور مدارک هویتی و مجوز های کورس ممانعت بعمل خواهد آمد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

✅از آنجا که در اسب های نژاد دوخون «آزمایشات تست والدین برای تایید هویت ورزشی اسبها و صدور شناسه ورزشی» الزامی می باشد، لذا می بایست:
الف- در خصوص نریان های وارداتی گواهی صادرات (Export certificate) آنها به معاونت فنی واصل شود.
ب- جهت مادیانهای تولیدی نیز مالکین محترم نسبت به هویت سنجی ورزشی آنها اقدام نمایند.
✅ در صورتیکه هر یک از پدر و یا مادر اسب های این لیست قبلا DNA شده اند ولی در این لیست یکی از موارد (NOT TYPED و یا NOT LISTED) برای آنها گزارش شده، لازم است مالکین محترم شماره میکروچیپ مادر و یا پدر مربوطه را به منظور بررسی مجدد به معاونت فنی ارسال نمایند.
✅مالكين اسبهاي رديف ١ تا 45 مي توانند براي دريافت شناسنامه ورزشي اسبهاي خود به معاونت فني مراجعه نمايند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»

✅مالکین اسبهای ردیف های 125 تا 134 که متعهد به ارائه برگه کشش تا تاریخ مقرر شده بودند، مجددا تاکید می شود که هر چه سریعتر برگه کشش را به منظور تکمیل مدارک ارائه دهند در غیر اینصورت از صدور مدارک هویتی و مجوز های کورس ممانعت بعمل خواهد آمد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری»