لازم به توضیح است مالک اسب ردیف ۱۵ جدول می بایست هرچه سریعتر نسبت به اعلام نام صحیح پدر و مادر اقدام نمایددر غیر اینصورت اسب به عنوان بومی ثبت خواهد گردید.