قابل توجه مالکین محترم  اسبهای دره شوری و کرد

کلیه کره های متولد شده سال 1390 به بعد، می بایست در زمان میکروچیپ گذاری پدر و مادر معرفی نمایند در غیر اینصورت اسب ها به عنوان فلات ایران ثبت خواهند شد.
همچنین نظر به بسته شدن جمعیت اسب کرد و دره شوری، تمامی مالکان تا پایان سال 2020 فرصت دارند اقدام به میکروچیپ گذاری نمایند و پس از آن هیچ اسبی بدون پدر و مادر میکروچیپ گذاری و ثبت نخواهد شد.

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

لازم به توضیح است مالک اسب ردیف ۱۵ جدول می بایست هرچه سریعتر نسبت به اعلام نام صحیح پدر و مادر اقدام نمایددر غیر اینصورت اسب به عنوان بومی ثبت خواهد گردید.