🔴بدینوسیله فرم به روز رسانی شده «بررسی سلامت عمومی و شرایط فیزیکی اسب جهت ثبت بعنوان سیلمی» منتشر می گردد.
⭕️مقتضی است متقاضیان محترم جهت ثبت سیلمی پس از هماهنگی با معاونت فنی و اطلاع از امکان ثبت نریان بعنوان سیلمی نسبت به تکمیل این فرم توسط دامپزشکان معتمد فدراسیون سوارکاری و سایر مدارک لازم اقدام نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

⭕️قابل توجه تولید کنندگان و مالکین محترم ⭕️

🔹بمنظور اطلاع از لیست اسپرم های منجمد وارداتی که به طور قانونی وارد کشور شده اند به وب سایت معاونت فنی به آدرس زیر مراجعه نمایند:

🔹لازم به ذکر است همانطور که قبلاً نیز اطلاع رسانی گردیده مالکین محترم مادیانهای تولیدی می بایست قبل از تلقیح مصنوعی، اقدام به دریافت « مجوز تلقیح مصنوعی مادیان با اسپرم وارداتی» نمایند.
مجوز مربوطه پس از بررسی قانونی بودن واردات دز اسپرم مورد استفاده، توسط معاونت فنی صادر می شود و کره تولیدی با ارائه این مجوز و برگه کشش ثبت خواهد شد.

🔹همچنین در خصوص اسپرم های منجمد سیلمی هایی که در لیست مورد اشاره نیامده است، لازم است شرکت وارد کننده مدارک مربوطه از قبیل مجوز دامپزشکی، جهاد و فدراسیون و همچنین اظهار نامه گمرکی و سایر مدارک لازم را به معاونت فنی ارائه نمایند.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

📣📣اطلاعیه 📣📣
با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 18 اردیبهشت ماه جاری در استان کرمانشاه، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای بابایی به شماره تماس 09394152512 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت ارائه فرم کشش صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری و دارا بودن شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:
1️⃣ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
2️⃣مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود.
3️⃣ همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر ارائه برگه کشش در نژادهای کرد و دره شوری الزامی نمی باشد، میکروچیپ گذاری در این نژادها مشروط به اعلام پدر و مادر ثبت و تایید شده درمعاونت فنی در زمان میکروچیپ گذاری می باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

🔴لیست سلیمی ها و مادیانهای نژاد دوخون و تروبرد که به دلیل آراء صادره از سوی کمیته انضباطی به دلیل تخلف صورت گرفته مجاز نبوده و تولیدات آنها بمدت یکسال از تاریخ صدور این اطلاعیه (1401/02/11) ثبت نخواهند شد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 10 اردیبهشت ماه جاری در استان کرمان، جهت بررسی اسبهای شرکت کننده در مسابقه زیبایی شهرستان سیرجان به اطلاع میرساند پس از پایان مسابقه نسبت به میکروچیپ گذاری اسبهای ورزشی استان مطابق لیست اعلام شده از سوی هیئت سوارکاری استان کرمان اقدام خواهد شد. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای مولایی (نماینده تبارنامه) به شماره تماس 09133992800 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت ارائه فرم کشش صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری و دارا بودن شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:
1️⃣ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
2️⃣مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود.
3️⃣ همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر ارائه برگه کشش در نژادهای کرد و دره شوری الزامی نمی باشد، میکروچیپ گذاری در این نژادها مشروط به اعلام پدر و مادر ثبت و تایید شده درمعاونت فنی در زمان میکروچیپ گذاری می باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

🔴بدینوسیله ضوابط ارزشیابی واردات اسپرم اسبهای ورزشی جهت اطلاع علاقمندان و متقاضیان محترم منتشر میگردد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

به اطلاع میرساند در مراجعات حضوری و ارسال درخواست تغییر مالکیت اسبها از طریق نمایندگان محترم تبارنامه هر استان، در صورتیکه شناسنامه قبلاً برای اسب صادر شده باشد می بایست جهت درج مالک جدید به این واحد عودت گردد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 23فروردین ماه  جاری در استان قم، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای حسینی به شماره تماس 09106407704 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری  تنها در صورت ارائه فرم کشش صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری و دارا بودن شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:

-ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.

-مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود.

– همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر  ارائه برگه کشش در نژادهای کرد و دره شوری الزامی نمی باشد، میکروچیپ گذاری در این نژادها مشروط به اعلام پدر و مادر ثبت و تایید شده درمعاونت فنی در زمان میکروچیپ گذاری می باشد.

 

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 21 فروردین ماه جاری در استان همدان به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای  مهندس فرزانه فر به شماره  تماس 09183111672 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.

 

⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری  تنها در صورت ارائه فرم کشش صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری و دارا بودن شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:

-ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.

-مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود.

– همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر  ارائه برگه کشش در نژادهای کرد و دره شوری الزامی نمی باشد، میکروچیپ گذاری در این نژادها مشروط به اعلام پدر و مادر ثبت و تایید شده درمعاونت فنی در زمان میکروچیپ گذاری می باشد.

 

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

⭕️بدینوسیله با انتشار تصاویر فرم کشش های صادره توسط اشخاص غیر و با توجه به شروع فصل کشش به اطلاع تولیدکنندگان و علاقمندان میرساند از دریافت فرم کشش های خارج از فرمت اعلام شده توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری خودداری نمایند.
⛔️بدیهی است با توجه به اطلاع رسانی های فراوان در این خصوص از ثبت کره ها و تولیداتی که دارای فرم کشش صادره توسط معاونت فنی فدراسیون سوارکاری نباشند ممانعت بعمل خواهد آمد و متعاقبا امکان شرکت در هیچ یک از مسابقات سوارکاری را نخواهند داشت.
🔴همچنین درصورت صدور فرم کشش جعلی توسط اشخاص آن نریان و سایر نریانهای متعلق به شخص متخلف بعنوان سیلمی در معاونت فنی ثبت نخواهند شد و فرم کشش دریافت نخواهند نمود.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»