📣📣اطلاعیه 📣📣
با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 12 دی ماه جاری در استان قم، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا جناب آقای حسینی به شماره تماس 09106407704 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت:
-ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
-مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از تاریخ 25 آبان ماه جاری در استان خوزستان، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با هیئت سوارکاری استان یا نماینده تبارنامه آقای علیرضا لفیطه پور به شماره تماس09168854785 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
🔺بدیهی است میکروچیپ گذاری تنها در صورت:
1️⃣ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
2️⃣ مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

به اطلاع می رساند معاونت فنی فدراسیون سوارکاری بمنظور تکمیل نیروی میکروچیپ گذاری ونمونه گیری( آقا)، اقدام به بکارگیری از واجدین شرایط می نماید.
🔹لذا متقضی است متقاضیان محترم نسبت به تکمیل فرم پیوست و همچنین ارسال رزومه تحصيلي و سوابق كاري تا 20 آبان ماه جاری به دفتر معاونت فنی اقدام نمایند.
شماره تلگرام: 09902947861
شماره فاکس : 02166270072-02166270076 داخلی 6
آدرس ایمیل: Int.affairs-studbook@feiri.ir

🔸از متقاضيان واجد شرايط دعوت به مصاحبه مي شود.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

با توجه به اطلاعیه های فراوان قبلی واهمیت موضوع فرم های کشش، مقتضی است مالکین محترم سیلمی ها و همچنین مالکین محترم مادیان های تولیدی در تکمیل یا تحویل فرم ها، نسبت به رعایت موارد ذیل دقت نظر کافی اعمال نمایند:
1️⃣فرمهای کششی که تاریخ اعتبار دارند، می بایست تنها جهت کشش های همان سال استفاده گردند.
2️⃣فرم های کششی که تاریخ اعتبار ندارد، نهایتا برای کشش های سال 2018 و ماقبل قابل قبول می باشند.
3️⃣از تحویل و دریافت فرم های کشش مخدوش و یا فرمهایی که اطلاعات درج شده در آن هم خوانی ندارد، جدداً خودداری گردد.
⛔️بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق، کلیه عواقب ناشی به عهده مالک سیلمی یا مادیان بوده و معاونت فنی از ثبت کره ها با برگه کشش مخدوش یا نادرست خودداری خواهد نمود.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

⭕️«اطلاعیه»⭕️
با توجه به گزارشات اخیر و بررسی های انجام شده در خصوص نریانی به نام آنتیکو، به اطلاع مالکین مادیانها و پرورش دهندگان محترم میرساند با توجه به جعلی بودن مدارک ارائه شده (پیوست) برای نريان فوق الذکر در زمان ثبت بعنوان سیلمی بدینوسیله نریان مذکور از لیست سیلمیهای مجاز خارج وکشش های انجام شده با این سیلمی از نظر این واحد فاقد وجاهت قانونی می باشند و کره های آن قابل در ثبت در این واحد نمیباشند.
بدیهی است با توجه به تخلف انجام پذیرفته با مالک برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

📌فرمهای مربوط به ثبت اسبهای تروبرد در تبارنامه اسب تروبرد ایران

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

🔴بدینوسیله آخرین شرایط ومراحل ثبت اسبهای تروبرد در تبارنامه تروبرد ایران برگرفته ازجدیدترین قوانین ومقررات وضع شده توسط کمیته بین المللی اسب تروبرد، جهت اطلاع و بهره برداری اعلام میگردد.
⭕️مقتضی است تولیدکنندگان، مالکین و پرورش دهندگان محترم نسبت به رعایت کامل مندرجات و تکمیل فرم های مربوطه (پیوست) در زمان تعیین شده اقدام نمایند.
⭕️بدیهی است در صورت عدم رعایت دستور العمل صادره و تاخیر در ارسال مدارک و فرم های مربوطه اسب مذکور در کمیته اسب تروبرد ایران ثبت نخواهد شد و اجازه تولید مثل و شرکت در مسابقات رانخواهد داشت.

« معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

 

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری ورزشی و نمونه گیری این واحد از روز چهارشنبه مورخ 24 شهریور ماه سالجاری در استان کرمان، به اطلاع متقاضیان و علاقمندان میرساند جهت انجام موارد فوق با جناب آقای علی مولایی نماینده محترم تبارنامه استان به شماره تماس 09133992800 و متقاضیان محترم شهر سیرجان با جناب آقای مجتبی شول به شماره تماس 09131457176 هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری بدون نسخه صحیح فرم کشش صادره از معاونت فنی (نسخه مادیان) و یا برگه کشش مخدوش انجام نخواهد شد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

با توجه به حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری از روز یکشنبه 21 شهریور ماه جاری در استان یزد، به اطلاع میرساند متقاضیان و علاقمندان در این استان جهت انجام موارد فوق با جناب آقای مهدی زاده نماینده محترم تبارنامه استان به شماره تماس 09131513262 ویا دفتر هیئت استان جناب آقای گلیمی به شماره تماس 09199526992 ، هماهنگی های لازم را معمول نمایند.
⛔️بدیهی است میکروچیپ گذاری بدون نسخه صحیح فرم کشش (نسخه مادیان) و یا برگه کشش مخدوش انجام نخواهد شد و ارائه برگه کشش در حال حاضر در نژادهای کرد، دره شوری و کاسپین برای میکروچیپ گذاری الزامی نمی باشد.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»